Algemene voorwaarden versie juni 2018

 

1. Toepasselijkheid

1.1 HERAKLES-Juristen is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81729057 en is onderdeel van IATB Limited.

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten, verricht of te verrichten door HERAKLES-Juristen en op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst, voor HERAKLES-Juristen werkzaam zijn of waren.

 

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door HERAKLES-Juristen . Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart HERAKLES-Juristen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid van HERAKLES-Juristen .

2.3 Indien twee of meer (rechts)personen gezamenlijk partij zijn bij een rechtsverhouding met HERAKLES-Juristen als bedoeld in artikel 1.2 van deze voorwaarden, dan zijn zij ieder hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen.

2.4 Bestelde en betaalde producten die al dan niet digitaal worden geleverd, zijn bestemd voor persoonlijk (zakelijk) gebruik en mogen zonder toestemming van HERAKLES-Juristen niet (verder) worden verspreid.

2.5 Opdrachten dienen door HERAKLES-Juristen schriftelijk te worden bevestigd. De overeenkomst komt eerst na deze schriftelijke bevestiging tot stand.

2.6 Het staat HERAKLES-Juristen vrij een aanvraag te weigeren; de enkele ontvangst van een betaling verplicht haar tot niets.

2.7 Indien  HERAKLES-Juristen een aanvraag, al dan niet na betaling, weigert, stort  HERAKLES-Juristen het eventueel betaalde bedrag binnen vijf werkdagen terug op de bankrekening van waaraf het bedrag is overgemaakt.

2.8 Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen en worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen. HERAKLES-Juristen tracht een e-mail van opdrachtgever binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

2.9 Indien  HERAKLES-Juristen een overeengekomen fatale termijn overschrijdt dient zij door opdrachtgever een termijn van ten minste veertien dagen te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen.

 

3. Tarieven en bijkomende kosten

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door HERAKLES-Juristen omvatten het afgesproken tarief en de bijkomende kosten.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of indien uit de redelijkheid en billijkheid anders voort dient te vloeien, wordt het tarief bepaald op een tevoren vastgestelde prijs waarbij vooraf duidelijk is omschreven welke werkzaamheden voor deze prijs worden verrichten op welke wijze dat geschiedt.

3.3 De prijzen van  HERAKLES-Juristen zijn inclusief btw, tenzij de opdrachtgever btw-plichtig is en de btw verrekend kan worden. Kantoorkosten vinden wij ouderwets en worden niet in rekening gebracht.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is HERAKLES-Juristen bevoegd om indien daartoe aanleiding bestaat, gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden afgezet tegen een gemiddeld commercieel uurtarief van € 75, ook tijdens de duur van de opdracht, het overeengekomen tarief voor de betreffende dienst te wijzigen.

3.5 Wordt het tarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste factuur na de verhoging van het uurtarief.

3.6 Bijkomende kosten zijn de werkelijk gemaakte kosten die HERAKLES-Juristen ten behoeve van de opdrachtgever betaalt(zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en kosten van deskundigen).

3.7 Indien sprake is van vooruit te betalen bijkomende kosten, zoals griffierechten in een procedure, dient opdrachtgever deze aan HERAKLES-Juristen voor te schieten alvorens met de dienstverlening wordt aangevangen.

 

4. Betaling

4.1 De overeengekomen tarieven en bijkomende kosten dienen in beginsel vooraf te worden voldaanBetaling in meerdere termijnen is mogelijk.

4.2  HERAKLES-Juristen vangt haar werkzaamheden eerst na (deel)betaling aan.

4.3 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een betaling en bevestiging van de opdracht door HERAKLES-Juristen  als bedoeld in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden, zendt HERAKLES-Juristen een factuur aan opdrachtgever

4.Indien een factuur niet binnen een eventueel gestelde betalingstermijn van veertien dagen wordt voldaan, is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

4.Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40.

4.Indien een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan HERAKLES-Juristen haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. HERAKLES-Juristen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

5. Depot

5. HERAKLES-Juristen kan van de opdrachtgever in bijzondere omstandigheden een depot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een depot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van HERAKLES-Juristen is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van HERAKLES-Juristen komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het tarief dat in het kader van de betreffende opdracht in de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond in rekening is gebracht, met een maximum van € 1.000.

6.2 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door HERAKLES-Juristen een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van  HERAKLES-Juristen wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is HERAKLES-Juristen  niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde worden gemaakt.

6.3 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan HERAKLES-Juristen verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.4 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor HERAKLES-Juristen aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van HERAKLES-Juristen komt.

6.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

7. Archivering

7.Een dossier wordt gedurende tenminste zeven jaar bewaard, waarna het HERAKLES-Juristen vrij staat het dossier te vernietigen.

 

8. Klachtenregeling

8.1 Klachten over juristen en anderen, die verbonden zijn aan HERAKLES-Juristen , kunnen gericht worden aan de klachtenfunctionaris. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, waaronder per e-mail. De klachtenfunctionaris zal de klacht behandelen en waar mogelijk trachten om tot een oplossing van de klacht te komen. In het geval een oplossing niet gevonden wordt, kunnen de klager en HERAKLES-Juristen maken over de voorlegging van de klacht aan bijvoorbeeld een geschillencommissie of de kantonrechter. Dit laat onverlet dat de klager zich kan wenden tot de rechter of tot tuchtrechtelijke instanties.

8.2 De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht via de klachtenfunctionaris.

8.3 De namen  van klachtenfunctionarissen zullen op mondeling of schriftelijk verzoek worden doorgegeven.

 

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1 Op de rechtsverhouding tussen HERAKLES-Juristen en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen in eerste instantie beslecht worden door de (voorzieningenrechter in de) rechtbank te Leeuwarden. In het geval de kantonrechter bevoegd is, wordt het geschil beslecht door de kantonrechter te Leeuwarden . Als HERAKLES-Juristen als eisende partij optreedt, is zij bovendien gerechtigd om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde buitenlandse rechter.

9.3 Als deze voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands worden verstrekt, is in geval van geschil over inhoud of strekking de Nederlandse tekst bindend. Deze voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op onze website.

Correspondentieadres NL                                                                          Correspondentieadres D                                                    Correspondentieadres UK                                                   Tel (+31) 0515 253902                                                                                    Tel (+49) 0322 29990022                                                    Tel(+44) 0130 4797331                                                  Postbus 67 8710AB Workum                                                                            Postfach 103621 28036 Bremen                                          1 Alexandra Corniche  HytheCT21 5RW