Religie & Recht

Ons kantoor behandelt de meest uiteenlopende kwesties op het terrein van religie en recht. Dit terrein staat vaak bekend als het kerkrecht, maar is breder dan alleen het kerkrecht binnen kerkgenootschappen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de oprichting van kerkgenootschappen, het opstellen van reglementen, statuten en kerkordes, maar ook aan kerkelijke procedures. Die kunnen betrekking hebben op zaken als die van tucht en opzicht, losmaking, ambtsdragersverkiezingen, kerksluiting, pacht-, huur- en arbeidsgeschillen.

Er kan ook sprake zijn van procedures bij de wereldlijke rechter. Dit kunnen civiele zaken zijn, bijvoorbeeld wegens onrechtmatig handelen van een kerkgenootschap, of zelfs strafrechtelijke procedures. U kunt bij ons terecht als kerkbestuur, kerkenraad, vanuit uw ambt of beroep, zoals predikant, priester of kerkelijk of pastoraal werker, als kerklid, maar ook als u niet betrokken bent bij een kerkgenootschap maar een geschil heeft met een kerkgenootschap. U kunt uw zaak te allen tijde aan ons voorleggen. 

 

Kerk & Bestuur

Kerkelijke organen hebben op alle mogelijke manieren te maken met het recht. Dat begint met de eigen kerkelijke regelgeving en de wijze waarop de beslechting van geschillen daarin geregeld is. Wij kunnen deze regelgeving voor u opstellen, zodat er een efficiënte besluitvorming en geschilbeslechting tot stand komt.  Daarnaast is er het wereldlijke recht waarin de kerk functioneert en deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. Wij zijn u graag met raad en daad van dienst.

 

Ambt & Beroep

De kerk kan de relatie met de degenen die voor haar werkzaam zijn op verschillende manieren regelen. Ze kan kiezen voor de reguliere arbeidsovereenkomst. Maar voor een geestelijk ambt als dat van predikant of priester heeft ze nog een andere mogelijkheid. Ze kan dan kiezen voor een eigensoortige kerkelijke overeenkomst, ofwel een overeenkomst sui generis. Dit neemt niet weg dat er ook predikanten en priesters in loondienst kunnen zijn bij een niet- of semikerkelijke organisatie. Op elke situatie is andere regelgeving van toepassing. Dat heeft gevolgen voor de procedures die zowel binnen als buiten de kerk gevoerd worden. Wij zijn  thuis op de terreinen van zowel het wereldlijk als het kerkelijk recht. Als u bij of namens een kerk werkzaam bent en te maken krijgt met bijvoorbeeld een scheiding, is het handig dat uw jurist vertrouwd is met de kerkelijke mores en gevoeligheden. Aarzel niet in deze en andere gevallen contact met ons op te nemen.

Kerkleden

Als lid van een kerk of gemeente kunt u in een situatie terechtkomen dat u behoefte heeft aan bijstand op kerkrechtelijk terrein. Die bijstand kan bestaan uit advisering, bijvoorbeeld over uw kerkjuridische positie en het uitstippelen van een strategie. De bijstand kan ook bestaan uit het namens u optreden in een kerkelijke procedure of een procedure bij de wereldlijke rechter.

 

VOOR ELKE KWESTIE ZIJN WIJ UW LUISTEREND OOR EN STAAN U BIJ IN ELKE PROCEDURE!

Correspondentieadres NL                                                                          Correspondentieadres D                                                    Correspondentieadres UK                                  Tel (+31) 0515 253902                                                                               Tel (+49) 0322 29990022                                                  Tel(+44) 0130 4797331                                      Postbus 67 8710AB Workum                                                                      Postfach 103621 28036 Bremen                                        1 Alexandra Corniche  HytheCT21 5RW