Wij kennen het allemaal wel,

De gepensioneerde buurman die zich ineens opstelt als de burgemeester van de straat. Dit kan je irriteren, je kunt er echter juridisch niet veel  aan doen. 

Wat kunnen wij wel:

Hoewel regels van het burenrecht in beginsel bedoeld zijn voor eigenaars, gelden veel van de regels van burenrecht ook voor huurders. Wel zal in bepaalde gevallen niet alleen de huurder, maar ook de eigenaar van het huis moeten worden aangesproken. Wilt u dat uw buurman, die huurder is, een boom uit zijn tuin verwijdert,die te dicht op de erfgrens staat, dan doet u er goed aan dit verzoek eveneens te richten tot de eigenaar van het huis. Dit zal in veel gevallen een woningbouwvereniging zijn.


In de wet wordt gesproken over naburige erven. Met erf wordt bedoeld iedere onroerende zaak. Denk hierbij aan grond met bebouwing, maar ook aan een onbebouwd stuk grond.

De buurman kan ook de overheid zijn. In dat geval zijn de regels van burenrecht niet altijd van toepassing: zij gelden niet voor zover de publieke bestemming van het overheidserf met deze regels in strijd komt. Dus als uw tuin grenst aan een stuk gemeentegrond, dan kan het zijn dat er andere regels gelden.

Waar zijn de regels van burenrecht te vinden?

De meeste regels van burenrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, in de paragraaf Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven (artikel 5:37 t/m 5:59 BW).

De bepalingen in het Burgerlijk Wetboek zijn van regelend recht, wat betekent dat de eigenaars van twee naburige erven mogen afwijken van wat er in de wet staat. Dit kunnen zij doen door een overeenkomst met elkaar te sluiten. Ook is het mogelijk dat de ene buurman ten gunste van de andere buurman een erfdienstbaarheid of ander recht vestigt. Voor dit laatste dient een notaris te worden ingeschakeld.

Daarnaast kan men ook regels van burenrecht vinden in plaatselijke verordeningen. Soms wordt in een dergelijke verordening afgeweken van wat er in de wet staat. Heeft u een geschil met uw buurman over de minimale afstand tussen een boom en de erfgrens, raadpleeg dan ook de gemeentelijke verordening.

Correspondentieadres NL                                                                          Correspondentieadres D                                                    Correspondentieadres UK                                                   Tel (+31) 0515 253902                                                                                    Tel (+49) 0322 29990022                                                      Tel(+44) 0130 4797331                                                            Postbus 67 8710AB Workum                                                                            Postfach 103621 28036 Bremen                                            1 Alexandra Corniche  HytheCT21 5RW