Privacy statement

HERAKLES-Juristen respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens HERAKLES-Juristen verwerkt.

 

HERAKLES-Juristen verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt HERAKLES-Juristen soms een derde partij in. Jij als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kun je jezelf aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van HERAKLES-Juristen.

 

HERAKLES-Juristen verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst

en het voeren van (gerechtelijke) procedures

– het innen van declaraties

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

– marketing- en communicatie activiteiten

– werving en selectie (sollicitatie)

 

HERAKLES-Juristen verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door een betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Naam, (e-mail)adres, woonplaats, telefoonnummer, Burgerservicenummer.

De hiervoor opgesomde persoonsgegevens verwerkt HERAKLES-Juristen omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

HERAKLES-Juristen verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

 

HERAKLES-Juristen deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere jurist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van HERAKLES-Juristen, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan HERAKLES-Juristen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van HERAKLES-Juristen persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door HERAKLES-Juristen ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

HERAKLES-Juristen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval HERAKLES-Juristen gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal HERAKLES-Juristen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkers overeenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

HERAKLES-Juristen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek ontvang je nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij  HERAKLES-Juristen aan het verzoek van een betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Een verzoek zoals hiervoor bedoeld kun je sturen naar:

info@herakles-juristen.nl  of per post aan HERAKLES-Juristen Postbus 30 9244ZN BEETSTERZWAAG.

Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij je om ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en Burgerservicenummer. HERAKLES-Juristen neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

 

Op de website(s) van HERAKLES-Juristen  zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. HERAKLES-Juristen houdt geen toezicht op, en is niet verantwoordelijk voor, de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

HERAKLES-Juristen houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door HERAKLES-Juristen verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van de website(s) van HERAKLES-Juristen te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek op de website(s) van  HERAKLES-Juristen op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Het gebruik van deze cookies kun je op elk gewenst moment weigeren, alhoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van  HERAKLES-Juristen maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van HERAKLES-Juristen geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. HERAKLES-Juristen heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

HERAKLES-Juristen heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met info@herakles-juristen.nl

 

Dit privacy statement is op d.d. 25 mei 2020 vastgesteld.

Correspondentieadres NL                                                                          Correspondentieadres D                                                    Correspondentieadres UK                                                   Tel (+31) 0515 253902                                                                                    Tel (+49) 0322 29990022                                                    Tel(+44) 0130 4797331                                                  Postbus 67 8710AB Workum                                                                            Postfach 103621 28036 Bremen                                          1 Alexandra Corniche  HytheCT21 5RW